ใบอนุญาตประกอบ กิจการโรงงานแปรรูปไม้
ใบอนุญาตประกอบ กิจการโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรและใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครอง เพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม